logo

Módosuló jogszabály

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 16. szám
(E rendelet alkalmazásában)
„29a.
nonprofit szervezet:
az egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonpro’t gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,”
4. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 16/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„16/A. A tanúsító szerv28/B. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a tanúsító szerv kiválasztásáról
a KAP rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján.”
5. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves fejlesztési keret meghatározza az adott programból finanszírozni és a tárgyévben megkezdeni tervezett kiemelt projekt)
„bd) indikatív támogatási keretének összegét,”
6. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/F. § Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HFS) elkészítésére irányuló felhívás esetén
az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások
tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a felhívás címét és
b) a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási szempontjait.”
7. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntéssel összefüggésben az éves fejlesztési
keretet soron kívül módosítani szükséges.”
8. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/C. § (1) Az operatív program egyes prioritásai vonatkozásában történő többlet-kötelezettségvállalás az éves
fejlesztési keret módosításával kezdeményezhető.
(2) Az éves fejlesztési keret módosítására irányuló előterjesztésben részletesen be kell mutatni a tervezett többlet-
kötelezettségvállalás indokait, az egyes konstrukciók közötti megoszlását, valamint az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter álláspontját.
(3) Az éves fejlesztési keret (1) bekezdés szerinti módosítását követően az irányító hatóság vezetője
köteles projektenként a Kormány előzetes jóváhagyását kérni a kötelezettségvállalás megtételéhez, ha
a kötelezettségvállalás a prioritás (1) bekezdés szerint megemelt keretösszegén belül az eredeti keretösszeg
110%-át meghaladó rész terhére történne.”
9. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt az irányító hatóság határozza meg. Ezen időszakon
belül az irányító hatóság egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén értékelési szakaszokat határozhat – standard
eljárásrend esetén határoz – meg. Az értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között
legfeljebb hét napos szünet határozható meg. Ez a rendelkezés nem zárja ki az 53. §-ban foglaltak alkalmazását.
(2a) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik az általános szerződési feltételek,
valamint a támogatási szerződés és a támogatói okirat sablonjának elkészítéséről és a www.szechenyi2020.hu
honlapon történő közzétételéről.”
10. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a 49. § (1) bekezdése alapján elvégzi
a módosított felhívás minőségbiztosítását, továbbá a közleményt és a módosított felhívást – szükség esetén
a javasolt pontosítások átvezetését követően – közzéteszi. Ha a felhíváshoz az elektronikus kitöltőprogram már
rendelkezésre áll, és a felhívás módosítása miatt a kitöltőprogramot is módosítani kell, akkor az irányító hatóság
köteles haladéktalanul gondoskodni a benyújtás lehetőségének felfüggesztéséről a módosított kitöltőprogram
megjelenéséig.”
11. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés
közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
(1c) Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak
az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges.”
12. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIII. FEJEZET
KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRENDRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
71. § (1) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–35. cikke és az 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 42–44. cikke szerinti fejlesztések az EMVA-ból, az ERFA-ból és az ESZA-ból
részesülhetnek támogatásban.
(2) Közösségvezérelt helyi fejlesztések folyamatának elindítása érdekében az irányító hatóság regisztrációs
felhívást tesz közzé az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja
szerinti helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) megalakulásának ösztönzésére. A felhívás tartalmazza
a regisztráció feltételeit. A regisztrációs feltételeknek megfelelt HACS-okat az irányító hatóság nyilvántartásba
veszi. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése szerint a HACS által kijelölt
vezető partner vagy létrehozott közös szervezet, és a HACS munkaszervezete – ha létrehoztak – jogképes, nonpro’t
szervezet lehet.
(3) Az irányító hatóság a regisztrációs szempontoknak megfelelt HACS-ok számára felhívást tesz közzé
közösségvezérelt HFS megalkotására. A felhívás előkészítésére, meghirdetésére, módosítására és felfüggesztésére
a 45–53. §-t kell alkalmazni.
(4) Az irányító hatóság előre meghatározza a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási kritériumait.
(5) Az irányító hatóság a beérkezett közösségvezérelt HFS-eket tartalmazó kérelmekről a standard kiválasztási
eljárásrend szabályai szerint – az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (3) bekezdése
szerinti bizottság alkalmazásával – dönt. A döntés tartalmazza az irányító hatóság által támogatott közösségvezérelt
HFS-t, a megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeget, valamint a helyi megvalósításához szükséges
(10) bekezdés szerinti működési költségek keretét.
(6) A közösségvezérelt HFS-kérelmek benyújtására és elbírálására – az e fejezetben meghatározott eltérésekkel –
az 58–68. §-t és az 1. melléklet II. Fejezetét kell alkalmazni.
(7) Az irányító hatóság a hiánypótlásra meghatározhat a 60. § (3) bekezdésében meghatározott határidőnél
hosszabb időtartamot is.
(8) Az irányító hatóság a kiválasztott közösségvezérelt HFS-ek megvalósítása érdekében:
a) szerződést (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodás) köt a HACS-csal vagy annak
vezető partnerével a közösségvezérelt HFS megvalósítására és az ennek érdekében felhasználható támogatási
keretösszegre, amely együttműködési megállapodásnak elválaszthatatlan része az irányító hatóság által támogatási
döntéssel kiválasztott közösségvezérelt HFS, valamint
b) támogatási szerződést köt a HACS munkaszervezeti funkcióit ellátó szervezettel – vagy támogatói okiratot
bocsát ki részére – a közösségvezérelt HFS megvalósításához szükséges (10) bekezdés szerinti feladatok ellátásával
kapcsolatban felmerülő költségei ‘nanszírozására.
(9) A (8) bekezdés a) pontja szerinti együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a HACS megnevezését,
b) a HACS feladatait,
c) a közösségvezérelt HFS alapján a HACS által meghirdetendő felhívások (a továbbiakban: helyi felhívás) összesített
keretét,
d) a HACS működési költségének legmagasabb összegét,
e) a közösségvezérelt HFS megvalósítását mérő számszerűsített vállalásokat és
f ) a közösségvezérelt HFS módosításának feltételeit.
(10) A (8) bekezdés b) pontja szerinti támogatási szerződés alapján folyósított támogatás felhasználható a HACS-nál
vagy munkaszervezeténél felmerült előkészítés, kapacitásépítés, képzés, hálózatépítés, az érdekeltek közötti
információcsere megkönnyítése és a közösségvezérelt HFS megvalósítása érdekében kidolgozásra kerülő helyi
felhívások előkészítésének költségeire, a közösségvezérelt HFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési
költségekre és a közösségvezérelt HFS monitoringköltségeire.
72. § (1) A helyi felhívásokat a HACS az együttműködési megállapodás alapján, a támogatási döntéssel kiválasztott
közösségvezérelt HFS-ben rögzített kiválasztási kritériumok alkalmazásával készíti el.
(2) Az együttműködési megállapodásban rögzített keretek között a HACS által meghirdetett helyi felhívások alapján
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a közösségvezérelt helyi fejlesztés eljárásrend alkalmazásával
hozható döntés.
(3) A HACS a helyi felhívástervezeteket az irányító hatóság részére előzetesen megküldi szabályossági vizsgálat
céljából. Az irányító hatóság harminc napon belül nyilatkozik a helyi felhívások szabályossági megfelelőségéről.
(4) A HACS vagy munkaszervezete a helyi felhívást az irányító hatóság (3) bekezdésben foglalt szabályossági
nyilatkozatát követő tíz napon belül közzéteszi a honlapján.
(5) Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül – ideértve a felhívás keretösszegének
csökkentését is –, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét
felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az irányító
hatóságnak is megküldi. Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy
lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik
naptól lehetséges. Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás
lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt
benyújtott támogatási kérelmekről hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki,
a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
(6) A támogatási kérelem benyújtása, valamint a helyi felhívásban meghatározott feltételek teljesítése nem jelent
alanyi jogosultságot a támogatásra, arról csak a kiválasztási szempontokra és forrásra tekintettel hozható döntés.
(7) Ha a helyi felhívás nem zárja ki, a támogatási kérelem a projekt megvalósítására létrehozott konzorciumi
együttműködés keretében is benyújtható az 59. § alkalmazásával.
(8) A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az irányító hatóság
közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatás elnyerése esetén – EMVA forrás esetén a 908/2014/EU bizottsági
rendelet 57. cikk szerinti adatokon túl –
a) a kedvezményezett nevét,
b) a projekt tárgyát,
c) az elnyert támogatás összegét,
d) a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó
jogszabályok szerint nyilvántartsa és kezelje.
(9) A HACS-ok a helyi támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében helyi bíráló bizottságot
(a továbbiakban: HBB) állítanak fel. A HBB összehívását, működését, tagjait a HACS által kiadott ügyrendben kell
meghatározni. Az ügyrendet az irányító hatóság hagyja jóvá.
72/A. § (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási eljárásrend során a jelen §-ban és a 72/B. §-ban
szabályozott módon kell eljárni.
(2) A támogatást igénylő a helyi felhívásban rögzített módon a HACS-hoz benyújtott helyi támogatási kérelemmel
igényelheti a támogatást.
(3) A támogatást igénylő a kérelem beérkezéséről értesítést kap.
(4) Legkésőbb a helyi felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követő tíz napon belül
megkezdődik a helyi támogatási kérelmek kiválasztási folyamata.
(5) Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében részt vevőket a támogatást igénylő támogatási
döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli, azzal, hogy a titoktartási kötelezettség
nem terjed ki a benyújtott helyi támogatási kérelemnek a projektkiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról
való tájékoztatásra.
(6) Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet – hiánypótlási felhívás nélkül –
elutasítja, és erről – valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának lehetőségéről – a támogatást igénylőt
értesíti. Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott
szempontoknak, a HACS vagy munkaszervezete – ha az adott szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája
hiánypótlás keretében pótoltatható, és a helyi felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra –, az összes hiány vagy hiba
megjelölésével felhívja a támogatást igénylőt helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van
lehetőség.
(7) Ha a helyi támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű, vagy ellentmondást tartalmaz, és a helyi
felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a HACS vagy munkaszervezete az értékelés során egy
alkalommal írásban tisztázó kérdést tehet fel megfelelő határidő biztosításával. A határidőn túl beérkezett választ
‘gyelmen kívül kell hagyni.
(8) A kiválasztási folyamat során a HACS pontozás alapján dönt. A HBB köteles részletes indokolást készíteni, ha
a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja. A HBB feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra
irányuló döntési javaslatot nem adhat, és ilyet a HACS sem küldhet az irányító hatóságnak.
(9) A HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt
értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz.
(10) A HACS a HBB döntési javaslata alapján a helyi felhívásban meghatározott határidőn belül dönt a helyi
támogatási kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az irányító hatóságnak
a HBB – döntési javaslatot meghozó – ülésének jegyzőkönyvével együtt az ülés megtartását követő harminc napon
belül.
(11) A támogatásra irányuló döntési javaslatáról vagy az elutasító döntéséről a HACS tájékoztatja a támogatást
igénylőt. A (9) bekezdés szerinti döntésről szóló tájékoztatás tartalmazza az indokolást és a kifogás benyújtásának
lehetőségét, módját is.
(12) A támogatást igénylők a helyi támogatási kérelmük értékelését a tájékoztatás közlését követően
megtekinthetik.
(13) Az e §-ban foglalt eljárási határidőkbe nem számít bele a helyi felhívás módosítás következtében szükségessé
vált korrekció, a tisztázó kérdés megválaszolásának, valamint a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama.
72/B. § (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés 72/A. §-ban szabályozott kiválasztási eljárását követő döntéshozatali
eljárás során
a) a támogatást igénylő a – HACS által értékelt és támogató döntési javaslatának megfelelő – helyi támogatási
kérelmét (a továbbiakban e § alkalmazásában: támogatási kérelem) a HACS támogatásra irányuló döntési
javaslatának közlésétől számított harminc napon belül az irányító hatóság által előírt egységes informatikai
rendszerben rögzíti jogosultsági ellenőrzés (végső ellenőrzés) céljából,
b) az irányító hatóság a támogatási kérelem beérkezését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok
szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését,
c) továbbá a támogatási kérelmek rögzítésére és végső ellenőrzésére
ca) az 58. § (2), (4), (7) és (8) bekezdését, a 60. § (3), (4), (6), (7) bekezdését, a 63. § (3) és (4) bekezdését, a 65. § (1),
(7) bekezdését és a 66. § (1)–(3) bekezdését és
cb) az 1. melléklet 8.1–8.5., 8/A.1–13.5., 14.1–24., 33.1., 33.2., 45., 46.1.a)–k), 46.2–48.4. és 50–53.3. pontját
kell alkalmazni.
(2) Az irányító hatóság a beérkezéstől számított 30 napon belül támogató döntést (kötelezettségvállalás) vagy
elutasító döntést hoz.
(3) Ha a beérkező támogatási kérelmek száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az irányító hatóság egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
(4) Az irányító hatóság a döntésről a támogatást igénylő mellett a HACS-ot is tájékoztatja.
(5) Az e §-ban foglalt eljárási határidőbe nem számít bele a hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás
időtartama.”
13. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket – a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a következő
alapelvek !gyelembevételével kell elbírálni:]
„l) a projekt ‘zikai befejezésének határideje csak az irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja
meg a felhívásban, pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítővel megkötött ‘nanszírozási megállapodásban
rögzített végső határidőt azzal, hogy a módosított határidő meghatározása során ‘gyelemmel kell lenni az adott
operatív program zárásának időpontjára, valamint az elszámolhatósági szabályokra.”
14. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„32. A támogatási jogviszony megszüntetése, szankció, projektfelügyelő”
15. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a támogatási
szerződésben módosult a szerződéssel érintett projektelem ‘nanszírozási módja, akkor a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződésnek kizárólag a ‘nanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek
megfelelő módosítására az (1) bekezdést nem kell alkalmazni. A kedvezményezett köteles a szerződésmódosításról
– az alátámasztó dokumentumok megküldésével – az irányító hatóságot 15 napon belül tájékoztatni.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti szerződés módosítás esetén a szerződés módosítással érintett támogatási összeg
– a (11) bekezdéstől eltérően – folyósítható.”
16. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő XVI/A. Fejezettel egészül ki:
„XVI/A. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOT T MINŐSÍTET T BESZERZÉS VAGY ALAPVETŐ
BIZTONSÁGI ÉRDEKET ÉRINTŐ BESZERZÉS MENTESÍTÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ VIZSGÁLATA
109/A. § E fejezet alkalmazásában:
1.
alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés:
az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés
általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
1. §-a szerinti beszerzés,
2.
minősített beszerzés:
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő
követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beszerzés.
109/B. § (1) Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása
alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a támogatást igénylő vagy kedvezményezett
köteles az irányító hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A támogatást igénylő vagy kedvezményezett köteles
a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési kérelem indokolását, valamint az ellenőrzés
lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat megküldeni az irányító hatóság részére.
(2) Az irányító hatóság a részére benyújtott dokumentációt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki
szempontból megvizsgálja, különös tekintettel a következőkre:
a) a beszerzés tárgya illeszkedik-e a projekthez, operatív programhoz,
b) a beszerzés betervezésre került-e a projekt költségvetésébe,
c) a közbeszerzési eljárás alóli mentesítés indokolása megfelelő-e.
(3) Az irányító hatóság köteles a mentesítési kérelem vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti dokumentumok
hiánytalan beküldésétől számított 8 napon belül nyilatkozni.
(4) Ha a kedvezményezett az e fejezet szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és
szabálytalansági eljárás keretében ez megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy
egésze visszavonható. Ha a támogatási döntés előtt kerül megállapításra, hogy a támogatást igénylő az e fejezet
szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest csökkentett mértékű
támogatás ítélhető meg részére.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat ellen kifogás benyújtásának van helye.”
17. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki:
„117/A. § (1) Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (e § alkalmazásában a továbbiakban:
kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
(2) Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben
támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
(3) Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál
több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett
elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta.”
18. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az irányító hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés
teljes körű lefolytatásától, ha a kedvezményezett utalványozási vagy egyéb belső szabályzatai valamennyi ki’zetés
esetén tartalmazzák a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott
megfelelőség ellenőrzését, és ezen szabályzatokat az irányító hatóság megfelelőnek találta. Az irányító hatóság
az elfogadott dokumentumokat megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.
A kedvezményezettnek biztosítania kell a ki’zetés előtti ellenőrzés funkcionális függetlenségét.”
19. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 164/A. §-sal egészül ki:
„164/A. § (1) Ha külső ellenőrző szerv jelentése alapján a szabálytalansági döntés felülvizsgálata szükséges,
az irányító hatóság köteles a végleges ellenőrzési jelentés alapján készült intézkedési terv elkészítésétől számított
45 napon belül a szabálytalansági döntést visszavonni, és új szabálytalansági döntést hozni a 159. § (5) bekezdés
f ) pontja vagy új szabálytalansági eljárás alapján.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint visszavont szabálytalansági döntés meghozatalát követően jogorvoslati eljárás került
lefolytatásra, az irányító hatóság köteles a szabálytalansági döntés visszavonása tényéről haladéktalanul értesíteni
az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert.”
20. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 173. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a döntés
közlését követő harminc napon belül visszavonja, és új döntést hoz, ha
a) a jogorvoslati kérelem elbírálását követően tudomására jutott tény alapján a döntés
aa) jogszabályt sért,
ab) a támogatási szerződésben vagy a felhívásban foglaltakba ütközik, vagy
b) a döntés meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából
lényeges tény, adat vagy más bizonyíték jut a tudomására.
(5a) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a 164/A. § (2) bekezdése szerinti értesítéstől
számított 45 napon belül a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést visszavonni, ha az a külső ellenőrző szerv jelentése
alapján szükséges.
(5b) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a végleges ellenőrzési jelentés alapján
készült intézkedési terv elkészítésétől számított 45 napon belül a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést
visszavonni és új döntést hozni, ha a külső ellenőrző szerv jelentése alapján a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntés
felülvizsgálata szükséges; továbbá a közléséről a (3) bekezdés szerint gondoskodni.”
21. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 193. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a monitoring és információs rendszer a hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt a hiánypótlással összefüggő
egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az irányító hatóság a hiánypótlásra nyitva álló határidőt legfeljebb 5 nappal
meghosszabbíthatja.”
22. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/O. §-sal egészül ki:
„201/O. § (1) Az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 24/2017. (II. 3.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket
– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) Az EMVA tekintetében a 2016. pénzügyi évre vonatkozó tanúsító szervi jelentésre a 28/B. §-nak a 24/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését kell alkalmazni.
(3) A 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel megállapított 47. § (2) bekezdését a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére a 48. § (2) bekezdése
szerinti véleményezés céljából megküldött felhívásokra kell alkalmazni.
(4) A 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel megállapított 117/A. §-t a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését
követően benyújtott előlegigénylésekre kell alkalmazni.”
23. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„14. az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és
a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
24. §
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
3. melléklete a 2. melléklet,
c)
4. melléklete a 3. melléklet,
d)
5. melléklete a 4. melléklet,
e)
6. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
25. §
(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés 24. pontjában a „32. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „32. cikke” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés 25. pontjában a „33. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó stratégia”
szövegrész helyébe a „2. cikk 19. pontja szerinti, a 33. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó
stratégia” szöveg,
3.
3. § (2) bekezdés c) pontjában a „cikkében” szövegrész helyébe a „cikk 1–3., 5. és 6. pontjában” szöveg,
4.
15. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanúsító szervi,” szövegrész helyébe a „valamint az” szöveg,
5.
34. § (1) bekezdésében a „2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési ‘nanszírozási eszköz
létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU” szövegrész helyébe a „223/2014/EU” szöveg,
6.
39. § (1) bekezdés e) pontjában a „8:1. § 1. pontja” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg,
7.
41. § (2a) bekezdésében a „lehetséges legnagyobb” szövegrész helyébe az „indikatív” szöveg,
8.
46. § (1b) bekezdésében a „többségi” szövegrészek helyébe a „közvetlen vagy közvetett többségi” szöveg,
9.
53. § (1a) bekezdésében a „felfüggesztése” szövegrész helyébe a „felfüggesztése vagy lezárása” szöveg,
10.
56/A. § (3) bekezdésében az „eláll” szövegrész helyébe az „elállhat” szöveg,
11.
57/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „döntés-előkészítő” szövegrész helyébe az „a 70/A. § szerinti értékelés
kivételével döntés-előkészítő” szöveg,
12.
57/H. § (8) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerint a támogatást igénylő vagy” szöveg,
13.
70/A. § (1) bekezdésében a „névsorból” szövegrész helyébe a „névsorból sorsolással kiválasztott,” szöveg,
14.
81. § (4) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész helyébe a „kérelmére vagy saját hatáskörében” szöveg,
15.
88. § (5) bekezdésében a „mutatók” szövegrész helyébe a „mutatók és az eredményindikátorok” szöveg,
16.
99. § (3) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás – a támogatásielőleg-ki’zetés
kivételével –” szöveg,
17.
107. § (1) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás – a támogatásielőleg-ki’zetés
kivételével –” szöveg,
18.
110. § (5) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész helyébe az „– egyszerűsített elszámolási módok
alkalmazását kivéve – legfeljebb” szöveg,
19.
111. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „pontban” szövegrész helyébe a „bekezdésében” szöveg,
20.
119. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „50%-ának” szövegrész helyébe az „50%-ának, szolgáltatásvásárlás
esetén 30%-ának” szöveg,
21.
126/A. §-ában a „bizonylatot” szövegrész helyébe a „bizonylatot – ide nem értve a bér jellegű költségek
elszámolására szolgáló összesítőt –” szöveg,
22.
129. § (3) bekezdésében az „igazolását” szövegrész helyébe az „igazolását szállítói ‘nanszírozási módban”
szöveg,
23.
152. § (6) bekezdésében az „elbírálásában” szövegrész helyébe az „elbírálásában – a 153. § (3a) bekezdése
szerinti eljárás kivételével –” szöveg,
24.
159. § (3) bekezdésében az „elutasításáról” szövegrész helyébe az „elutasításáról, melyről tájékoztatja
a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja”
szöveg,
25.
161. § (2) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,
26.
164. § (7) bekezdésében a „fejezet felügyeletét ellátó” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító” szöveg,
27.
165. § (2) bekezdésében a „kedvezményezettet” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet és
a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja”
szöveg,
28.
171. § (2) bekezdésében a „hatáskörrel rendelkező és illetékes” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
6.8. pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projekt, valamint a 65. § (2) bekezdése alapján a Kormány
támogató tartalmú előzetes állásfoglalásával rendelkező, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projekt” szöveg,
b)
227. pontjában a „hatáskörrel és illetékességgel rendelkező” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
c)
372.2. pontjában az „A felhívásnak” szövegrész helyébe az „A technikai segítségnyújtás felhívásai kivételével
a felhívásnak” szöveg
lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezőjében a „nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár” szövegrész helyébe a „postaügyért és a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos” szöveg lép.
(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a)
2.1.5. pontjában a „CLLD eszköz” szövegrész helyébe a „közösségvezérelt helyi fejlesztés” szöveg,
b)
3.9.1. pontjában a „kapcsolhatók” szövegrész helyébe a „kapcsolhatók közvetlenül” szöveg,
c)
3.12.6. pontjában a „költségtípusra” szövegrész helyébe a „költségtípusra – ha az meghaladná a 3.3.6.4. pont
szerinti mértéket –” szöveg
lép.
26. §
(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdés e) pontjában a „leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról
szóló, 2014. március 11-i” szövegrész,
b)
4. § (1) bekezdés g) pontja,
c)
29. § (2) bekezdés c) pontjában az „Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK,
a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i” szövegrész,
d)
41/D. § (2) bekezdés d) pontjában a „ , ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
előzetesen hozzájárult” szövegrész,
e)
46. § (1) bekezdés l) pontja,
f )
54. § e) pontjában és 54/E. §-ában a „(CLLD)” szövegrész,
g)
79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja,
h)
118/A. § (2) bekezdésében az „A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő dokumentumot
az irányító hatósághoz.” szövegrész,
i)
144. § (2a) bekezdésében az „utalványozási” szövegrész,
j)
144. § (2b) bekezdésében az „utalványozási” szövegrész,
k)
176. § (1) bekezdésében a „vagy a 79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti levonás” szövegrész,
l)
XXVII/A. Fejezete,
m)
202. § 2. pontja.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
13.7. pontja,
b)
229.1. pont d) alpontjában a „végső” szövegrész,
c)
259.1–259.4. pontja és az azt megelőző cím,
d)
306.2. pontjában a „végső” szövegrész,
e)
306.3. pontjában a „végső” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:30 mezőjében a „(CLLD)”
szövegrész.
(4) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.1.1. pontja.
(5) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.18. és III.18.1. pontja.
3. Záró rendelkezések
27. §
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 26. § (1) bekezdés l) pontja az e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
(3) A 24. § b) pontja és a 2. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor
s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 309.1a. ponttal egészül ki:
„309.1a. A 309.1. ponttól eltérően az ESZA, illetve az I=úsági Foglalkoztatási Kezdeményezés forrásai terhére
támogatott kiemelt projekt esetén, ha az egy összesítőn szereplő tételek száma meghaladja az 1000 tételt,
az összesítőn szereplő tételek támogatás értékének legalább 1%-át – de legalább 30 tételt – szükséges ellenőrizni.”
2. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(Közreműködő szervezet)
(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program)
kincstár
3. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 92a. sorral egészül ki:
(A)
(B)
(C)
(D)
(1.)
(Azonosító)
(Elszámolható költségek –
Támogatható tevékenységek
alátámasztó dokumentumainak
megnevezése)
(Benyújtás gyakorisága)
(E rendelet szerinti záradékolási
kötelezettséget az alábbi
dokumentumok vonatkozásában
kell megtenni)
92a.
3.6.
Kiküldetési rendelvény/ kiküldetési utasítás/menetlevél. Ha releváns, a költség felmerülésekor
4. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a 3.12.6. pontot követően a következő 3.12.7. és 3.12.8. ponttal
egészül ki:
„3.12.7. Ha a felhívás lehetővé teszi, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek
együttes összege az adott projekt esetén a Kormány egyedi hozzájárulása alapján meghaladható.
3.12.8. Ha valamely felhívás előírja a 200 millió forint elszámolható összköltséget meg nem haladó, ERFA-ból
‘finanszírozott projektek esetén az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által kiadott, a 3.12.1. pont szerinti költségtípusok százalékos átalányalapú ‘finanszírozására vonatkozó
módszertan alkalmazását, a százalékos korlátok a tételek közötti átcsoportosítással nem módosíthatók.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1.2. Az 5.1. pont alkalmazása során a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény 3. § 1., 2. és 7. pontja szerinti kutatás-fejlesztés vagy 6. pontja szerinti innováció céljából támogatás
csak abban az esetben nyújtható, ha az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztési vagy innovációs
tevékenységre ösztönöz.”
5. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. 1.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.5. A jogszabályban kijelölt szervezet által jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötendő szerződés
kivételével a szerződés aláírása és hatálybalépése dátumának korábbinak vagy azonos dátumúnak kell lennie, mint
a szerződés teljesítésének kezdő dátuma.”
  • Share

Leave a reply