logo

Á.SZ.F.

Általános szerződési feltételek

( Hatály: 2016. november 7. – től jelenleg is)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Közbeszerzési Fórum Bt. (a továbbiakban: Közbeszerzési Fórum)

 • A cég rövidített elnevezése: Közbeszerzési Fórum Bt.
 • A cég elnevezése: Közbeszerzési Fórum Betéti Társaság
 • A cég székhelye: 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-06-069122
 • Adószám: 25366039-1-13.
 • EU adószám: HU 25366039
 • Email:  info(kukac)kozbeszerzesiforum.hu
 • Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., web: www.mhosting.hu)

által üzemeltetett kozbeszerzesiforum.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásként elérhető funkciók/adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket. A Közbeszerzési Fórum és a Felhasználó (Felhasználó: regisztrálni kívánt és/vagy regisztrált személy) közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első díjbekérőben meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően jogosult a Felhasználó a Közbeszerzési Fórum regisztrációhoz kötött szolgáltatásaihoz hozzáférni. A Felek közötti, magyar nyelvű ÁSZF írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Közbeszerzési Fórum rögzít, illetve a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.

Általános rendelkezések

A Közbeszerzési Fórum biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a http://www.kozbeszerzesiforum.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást fogyasztóként használja vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője,

és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Közbeszerzési Fórum, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Közbeszerzési Fórum szolgáltatásának használatából kizárni.

A Közbeszerzési Fórum független közbeszerzési portál, mely a Felhasználói számára az Interneten keresztül (kozbeszerzesiforum.hu) érhető el.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Weboldalon közzétett és a regisztrációval elfogadott „Adatkezelési nyilatkozat és Felhasználási Szabályzat”, melyre tekintettel a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Adatkezelési nyilatkozat és Felhasználási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A Közbeszerzési Fórum fenntartja a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-benn meghatározott okokból eltávolítson bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.

A Közbeszerzési Fórumon bizonyos tartalom csak a regisztrált Felhasználók részére elérhető. A Közbeszerzési Fórum fenntartja a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján.

A Közbeszerzési Fórum fenntartja az általa nyújtott szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

A Felhasználok nem használhatják fel a szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A szolgáltatás vagy a Weboldal az ÁSZF-ben  foglaltakkal  ellentétes,  jogellenes  vagy  jogosulatlan használata –beleértve a Felhasználó nevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen  e-mail  üzenetek  küldése  és  jogosulatlan framing  céljából,  vagy  linkek  kapcsolását a  Weboldalhoz -az  eset  kivizsgálását,  a Megállapodás  pénz-visszatérítés  nélküli  azonnali hatályú  felmondását  és  a  szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

A jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján a Felhasználók felelnek az általuk közzétett információért, így különösen az általuk feltett szakmai kérdés-válasz menüpontban közétett hozzászólásukért, valamint a szakembert keres menüpontban közzétett adatokért, valamint a publikációk esetében az általuk megadott tartalomért. A Közbeszerzési Fórum nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználók által a weboldalon feltett, azon elhelyezett bárminemű információért, adatért. Hamis, valamint  jogsértő  adatok  közzététele  a tagság  azonnali hatályú  felmondását  és  a  Felhasználó  kizárását  vonja  maga  után.  A Közbeszerzési Fórum korlátozottan jogosult ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Felhasználók biztonságát, továbbá bármely, jelen Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben kerül felülvizsgálatra jelen weboldalon található közlések, úgy a Felhasználó annak tudatában köti meg jelen ÁSZF-et, hogy a többi Felhasználó által közölt információ, a jelen ÁSZF feltételekben található tilalmak ellenére pontatlan vagy megtévesztő lehet.

A Felhasználó a véleménynyilvánítás szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni. Nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján közzétett információval. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz. A Felhasználó nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását, továbbá nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Felhasználó(k)nak. A Felhasználó semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait  és /vagy  jogosíthat  fel  bármely  harmadik  személyt  a  szolgáltatás helyette történő használatára, nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Felhasználónak olyan információt,  képet  és/vagy  más  anyagot,  amely  alkalmas  arra,  hogy  más  Felhasználó politikai  meggyőződését  sértse,  illetve  amelynek  birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik. A Felhasználó nem tölthet fel a szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek, továbbá nem kísérelheti meg más Felhasználó e-mailjeit elfogni, nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy jogfenntartással élve -, jogot képezhet a Közbeszerzési Fórum a szolgáltatás tartalmának és/vagy használatának korlátozására, Profil akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy más Felhasználók a Profilodat láthatják. Amennyiben a Felhasználó saját magáról, avagy magával kapcsolatban bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teheti. A Felhasználó kifejezetten szavatolja, hogy az által közzétett összes információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető. A Közbeszerzési Fórum fenntartja a jogot, hogy Profilt időről időre ellenőrizze, módosítsa és /vagy törölje, ha az a jelen ÁSZF rendelkezései értelmében módosításra, vagy törlésre szorul.

A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a tagság azonnali hatályú felmondásához vezethetnek, és az igénybevett szolgáltatásokért  díjvisszaigénylésre nincs jogosultsága a Tagnak.

A Közbeszerzési Fórum fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Közbeszerzési Fórum rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Közbeszerzési Fórum felülete és/vagy a Közbeszerzési Fórum által küldött hírlevél, és/vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott privát (saját) email címre küldött értesítés tartalmazhatja.

Jelen ÁSZF-re kiterjednek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

Szolgáltatási díj

A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Felhasználó számára vehető igénybe. A Közbeszerzési Fórum vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus díjbekérőket, valamint számlákat az ügyfél számára megküldi e-mailen, és azt a saját rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. A Felhasználó elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.

A szolgáltatási díjat a Felhasználó forintban, egy félévre (6 hónapra) előre fizeti meg a Közbeszerzési Fórum számára, alanyi adómentesen. A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a Közbeszerzési Fórum e- díjbekérőn megjelölt bankszámlájára. Számláját a Felhasználó a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni. A Közbeszerzési Fórum a számla kiegyenlítését követő három munkanapon belül aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szolgáltatásokhoz, amely naptól számítandó a féléves (6 hónap) hozzáférési jogosultság.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatási díj tartalmazza a „Szakmai kérdések – válaszok ajánlatkérőknek és/vagy szakmai kérdések válaszok ajánlattevőknek”, „Döntőbizottsági határozatok, bírósági ítéletek”, „Szakembert keres” funkcióihoz való hozzáférést, és azok használatát.

A szolgáltatási díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket.

A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

Nem jár pénz-visszatérítés a szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Közbeszerzési Fórumnak nem felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Közbeszerzési Fórum kötelezettségei

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott kozbeszerzesiforum.hu Weboldal „Szakmai kérdések válaszok ajánlatkérőknek és/vagy szakmai kérdések válaszok ajánlattevőknek”, „Döntőbizottsági határozatok, bírósági ítéletek”, „Szakembert keres” funkcióihoz való hozzáférést és azok használatát.

Felelősségkorlátozás

A Közbeszerzési Fórum kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy közbeszerzési tanácsadói és/vagy felelős akkreditált közbeszerzési és/vagy jogi szolgáltatást nem nyújt a kozbeszerzesiforum.hu weboldalon keresztül.

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Közbeszerzési Fórum nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Weboldal használata során keletkezett. A Közbeszerzési Fórum szintén nem vállal felelősséget a Weboldal az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Közbeszerzési Fórum felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal– szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.

Jelen szerződés teljesítése során Közbeszerzési Fórum -nak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás tájékoztatásának feltárása és javítása.

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által Közbeszerzési Fórum rendelkezésére bocsátott anyagokat a Közbeszerzési Fórum kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Közbeszerzési Fórum előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

A Közbeszerzési Fórum a Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Felhasználó számára, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó követelményeinek és/vagy céljainak és/vagy elvárásainak. A Közbeszerzési Fórum kizárólag a Szolgáltatást biztosítja, nem pedig annak eredményességét. A Közbeszerzési Fórum nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

A Weboldalon a szakmai kérdések-válaszok menüpontban lévő tartalom csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Felhasználok saját szakmai véleményeiket, szakmai információt tegyenek közzé. A Felhasználó a regisztrációval kijelenti, tudomással bír arról, hogy az információk, amelyeket más Felhasználók közzétesznek, csupán más Felhasználó szakmai álláspontját tükrözi. Így a Közbeszerzési Fórum javasolja, ne feltételezd, hogy bármely ott megadott információ szükségszerűen helyes és pontos. A Közbeszerzési Fórum nem ellenőrzi le az információk tartalmát, így azt sem, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. A Közbeszerzési Fórum nem szavatolja, hogy a Felhasználók által megosztott információk helyesek, és ezért nem vállal semmilyen kötelezettséget és/vagy felelősséget, arra nézve, hogy ellenőrizzen bármely információt a weblapon a Felhasználók által közétett tartalom tekintetében. A Közbeszerzési Fórum nem vállal felelősséget a Felhasználó valótlan állításaiért.

A jelen ÁSZF-ből, szerződésből fakadó esetleges felelősség esetén a Közbeszerzési Fórum által fizetendő kártérítés és/vagy egyéb jogcímen fizetendő összeg mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek a háromszorását, melyet a Szolgáltatásért a Felhasználó fizetett jelen szerződés hatálya alatt.

Felhasználó kiemelt kötelezettségei

A Felhasználó köteles Közbeszerzési Fórum szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Közbeszerzési Fórum –nak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Közbeszerzési Fórum részére biztosítani.

A Felhasználó adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adatok elküldése előtt lehetősége van a Felhasználónak az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztráció visszaigazolása és az aktiválási üzenet megküldése saját (privát) e-mail címedre küldött üzenetben történik, ezért a Felhasználó valós e-mail címedet köteles megadni. Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhet a Közbeszerzési Fórum.

Titoktartás, adatvédelem

A Közbeszerzési Fórum kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Közbeszerzési Fórum és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Közbeszerzési Fórum vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy titokban tartja és – a  jelen ÁSZ-ben  szándékolt célokat  kivéve – nem  használsz  fel  semmilyen,  a  Szolgáltatásra  vonatkozó információt, amelynek birtokába jut, vagy amelyeket megtud – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

A Közbeszerzési Fórum köteles a Felhasználó által a Közbeszerzési Fórum rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Közbeszerzési Fórum a Felhasználó által a Közbeszerzési Fórum Weboldalon rögzített adatokat legfeljebb 90 napig tárolja.

Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Szerződés megszűnésének esetei

A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése a bejelentkezést követően a Profil menüpontban kezdeményezhető, a Profil törlésének kezdeményezésével. Ezen esetben a Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel a Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni a Közbeszerzési Fórum üzemeltetőjétől sem részben, sem egészben a regisztráció törlésére tekintettel.

A Közbeszerzési Fórum azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és a Felhasználó regisztrációját törölheti az alábbi esetekben:

 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Közbeszerzési Fórum – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Közbeszerzési Fórum jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Közbeszerzési Fórum részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha Felhasználó a Közbeszerzési Fórum -ot egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott saját (privát) email címre küldött e-mailben – történhet.

A Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel – a jogszabályban rögzített elállási jog esetét kivéve – a Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni a Közbeszerzési Fórum üzemeltetőjétől sem részben, sem egészben a regisztráció törlésére tekintettel.

Amennyiben a Tag kéri, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Tag köteles megtéríteni a Közbeszerzési Fórum számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Regisztrációs űrlap elküldését követően Felhasználóként 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha ez idő alatt a regisztrációs kérelem aktivizálódásra kerül, úgy ebben az esetben azonban a Felhasználó köteles megtéríteni a Közbeszerzési Fórum számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített

szolgáltatásért járó összeget. A díj visszatérítésével kapcsolatos banki utalás költségei a Felhasználót terhelik. Az elállási/felmondási határidő az aktiválást tartalmazó e-mail kiküldésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Az elállási/felmondási  szándékot  tartalmazó  egyértelmű nyilatkozatot a Felhasználó  köteles  eljuttatni  a Közbeszerzési Fórum részére (postán,  és/vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:

Név: Közbeszerzési Fórum Bt.

Cím: 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.

E-mail: info(kukac)kozbeszerzésiforum.hu

Panaszok kezelése

A Felhasználó a Közbeszerzési Fórummal, a Közbeszerzési Fórum tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:

Postai úton: Közbeszerzési Fórum Bt., 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.

Elektronikus levél útján: info(kukac)kozbeszerzesiforum.hu

Panasz tehető továbbá a weboldalon elérhető a Kapcsolat menüpontban elhelyezett űrlap kitöltésével és elküldésével, mely üzenetet az Üzemeltető fogad.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül kivizsgálja, és megválaszolja a panaszt.

Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival Közbeszerzési Fórum -ot az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: email: info(kukac)kozbeszerzesiforum.hu

Közbeszerzési Fórum -nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek békéltető testülethez (Pest Megyei Békéltető Testület) vagy bírósághoz fordulhatnak. Az érintett felek a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-100624/2016., NAIH-100623/2016.

Budaörs, 2016. november 7.

Általános szerződési feltételek

( Hatály: 2016. április 15. – 2017. november 7.)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Közbeszerzési Fórum Bt. (a továbbiakban: Közbeszerzési Fórum)

 • A cég rövidített elnevezése: Közbeszerzési Fórum Bt.
 • A cég elnevezése: Közbeszerzési Fórum Betéti Társaság
 • A cég székhelye: 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-06-069122
 • Adószám: 25366039-1-13.
 • EU adószám: HU 25366039
 • Email:  info(kukac)kozbeszerzesiforum.hu
 • Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., web: www.mhosting.hu)

által üzemeltetett kozbeszerzesiforum.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásként elérhető funkciók/adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket. A Közbeszerzési Fórum és a Felhasználó (Felhasználó: regisztrálni kívánt és/vagy regisztrált személy) közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első díjbekérőben meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően jogosult a Felhasználó a Közbeszerzési Fórum regisztrációhoz kötött szolgáltatásaihoz hozzáférni. A Felek közötti, magyar nyelvű ÁSZF írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Közbeszerzési Fórum rögzít, illetve a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.

Általános rendelkezések

A Közbeszerzési Fórum biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a http://www.kozbeszerzesiforum.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást fogyasztóként használja vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője,

és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Közbeszerzési Fórum, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Közbeszerzési Fórum szolgáltatásának használatából kizárni.

A Közbeszerzési Fórum független közbeszerzési portál, mely a Felhasználói számára az Interneten keresztül (kozbeszerzesiforum.hu) érhető el.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Weboldalon közzétett és a regisztrációval elfogadott „Adatkezelési nyilatkozat és Felhasználási Szabályzat”, melyre tekintettel a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Adatkezelési nyilatkozat és Felhasználási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A Közbeszerzési Fórum fenntartja a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-benn meghatározott okokból eltávolítson bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.

A Közbeszerzési Fórumon bizonyos tartalom csak a regisztrált Felhasználók részére elérhető. A Közbeszerzési Fórum fenntartja a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján.

A Közbeszerzési Fórum fenntartja az általa nyújtott szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

A Felhasználok nem használhatják fel a szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A szolgáltatás vagy a Weboldal az ÁSZF-ben  foglaltakkal  ellentétes,  jogellenes  vagy  jogosulatlan használata –beleértve a Felhasználó nevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen  e-mail  üzenetek  küldése  és  jogosulatlan framing  céljából,  vagy  linkek  kapcsolását a  Weboldalhoz -az  eset  kivizsgálását,  a Megállapodás  pénz-visszatérítés  nélküli  azonnali hatályú  felmondását  és  a  szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

A jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján a Felhasználók felelnek az általuk közzétett információért, így különösen az általuk feltett szakmai kérdés-válasz menüpontban közétett hozzászólásukért, valamint a szakembert keres menüpontban közzétett adatokért, valamint a publikációk esetében az általuk megadott tartalomért. A Közbeszerzési Fórum nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználók által a weboldalon feltett, azon elhelyezett bárminemű információért, adatért. Hamis, valamint  jogsértő  adatok  közzététele  a tagság  azonnali hatályú  felmondását  és  a  Felhasználó  kizárását  vonja  maga  után.  A Közbeszerzési Fórum korlátozottan jogosult ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Felhasználók biztonságát, továbbá bármely, jelen Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben kerül felülvizsgálatra jelen weboldalon található közlések, úgy a Felhasználó annak tudatában köti meg jelen ÁSZF-et, hogy a többi Felhasználó által közölt információ, a jelen ÁSZF feltételekben található tilalmak ellenére pontatlan vagy megtévesztő lehet.

A Felhasználó a véleménynyilvánítás szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni. Nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján közzétett információval. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz. A Felhasználó nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását, továbbá nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Felhasználó(k)nak. A Felhasználó semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait  és /vagy  jogosíthat  fel  bármely  harmadik  személyt  a  szolgáltatás helyette történő használatára, nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Felhasználónak olyan információt,  képet  és/vagy  más  anyagot,  amely  alkalmas  arra,  hogy  más  Felhasználó politikai  meggyőződését  sértse,  illetve  amelynek  birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik. A Felhasználó nem tölthet fel a szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek, továbbá nem kísérelheti meg más Felhasználó e-mailjeit elfogni, nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy jogfenntartással élve -, jogot képezhet a Közbeszerzési Fórum a szolgáltatás tartalmának és/vagy használatának korlátozására, Profil akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy más Felhasználók a Profilodat láthatják. Amennyiben a Felhasználó saját magáról, avagy magával kapcsolatban bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teheti. A Felhasználó kifejezetten szavatolja, hogy az által közzétett összes információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető. A Közbeszerzési Fórum fenntartja a jogot, hogy Profilt időről időre ellenőrizze, módosítsa és /vagy törölje, ha az a jelen ÁSZF rendelkezései értelmében módosításra, vagy törlésre szorul.

A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a tagság azonnali hatályú felmondásához vezethetnek, és az igénybevett szolgáltatásokért  díjvisszaigénylésre nincs jogosultsága a Tagnak.

A Közbeszerzési Fórum fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Közbeszerzési Fórum rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Közbeszerzési Fórum felülete és/vagy a Közbeszerzési Fórum által küldött hírlevél, és/vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott privát (saját) email címre küldött értesítés tartalmazhatja.

Jelen ÁSZF-re kiterjednek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

Szolgáltatási díj

A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Felhasználó számára vehető igénybe. A Közbeszerzési Fórum vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus díjbekérőket, valamint számlákat az ügyfél számára megküldi e-mailen, és azt a saját rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. A Felhasználó elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.

A szolgáltatási díjat a Felhasználó forintban, egy félévre (6 hónapra) előre fizeti meg a Közbeszerzési Fórum számára, alanyi adómentesen. A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a Közbeszerzési Fórum e- díjbekérőn megjelölt bankszámlájára. Számláját a Felhasználó a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni. A Közbeszerzési Fórum a számla kiegyenlítését követő három munkanapon belül aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szolgáltatásokhoz, amely naptól számítandó a féléves (6 hónap) hozzáférési jogosultság.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatási díj tartalmazza a „Szakmai kérdések – válaszok ajánlatkérőknek és/vagy szakmai kérdések válaszok ajánlattevőknek”, „Döntőbizottsági határozatok, bírósági ítéletek”, „Szakembert keres” funkcióihoz való hozzáférést, és azok használatát.

A szolgáltatási díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket.

A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

Nem jár pénz-visszatérítés a szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Közbeszerzési Fórumnak nem felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Közbeszerzési Fórum kötelezettségei

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott kozbeszerzesiforum.hu Weboldal „Szakmai kérdések válaszok ajánlatkérőknek és/vagy szakmai kérdések válaszok ajánlattevőknek”, „Döntőbizottsági határozatok, bírósági ítéletek”, „Szakembert keres” funkcióihoz való hozzáférést és azok használatát.

Felelősségkorlátozás

A Közbeszerzési Fórum kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy közbeszerzési tanácsadói és/vagy felelős akkreditált közbeszerzési és/vagy jogi szolgáltatást nem nyújt a kozbeszerzesiforum.hu weboldalon keresztül.

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Közbeszerzési Fórum nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Weboldal használata során keletkezett. A Közbeszerzési Fórum szintén nem vállal felelősséget a Weboldal az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Közbeszerzési Fórum felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal– szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.

Jelen szerződés teljesítése során Közbeszerzési Fórum -nak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás tájékoztatásának feltárása és javítása.

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által Közbeszerzési Fórum rendelkezésére bocsátott anyagokat a Közbeszerzési Fórum kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Közbeszerzési Fórum előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

A Közbeszerzési Fórum a Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Felhasználó számára, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó követelményeinek és/vagy céljainak és/vagy elvárásainak. A Közbeszerzési Fórum kizárólag a Szolgáltatást biztosítja, nem pedig annak eredményességét. A Közbeszerzési Fórum nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

A Weboldalon a szakmai kérdések-válaszok menüpontban lévő tartalom csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Felhasználok saját szakmai véleményeiket, szakmai információt tegyenek közzé. A Felhasználó a regisztrációval kijelenti, tudomással bír arról, hogy az információk, amelyeket más Felhasználók közzétesznek, csupán más Felhasználó szakmai álláspontját tükrözi. Így a Közbeszerzési Fórum javasolja, ne feltételezd, hogy bármely ott megadott információ szükségszerűen helyes és pontos. A Közbeszerzési Fórum nem ellenőrzi le az információk tartalmát, így azt sem, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. A Közbeszerzési Fórum nem szavatolja, hogy a Felhasználók által megosztott információk helyesek, és ezért nem vállal semmilyen kötelezettséget és/vagy felelősséget, arra nézve, hogy ellenőrizzen bármely információt a weblapon a Felhasználók által közétett tartalom tekintetében. A Közbeszerzési Fórum nem vállal felelősséget a Felhasználó valótlan állításaiért.

A jelen ÁSZF-ből, szerződésből fakadó esetleges felelősség esetén a Közbeszerzési Fórum által fizetendő kártérítés és/vagy egyéb jogcímen fizetendő összeg mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek a háromszorását, melyet a Szolgáltatásért a Felhasználó fizetett jelen szerződés hatálya alatt.

Felhasználó kiemelt kötelezettségei

A Felhasználó köteles Közbeszerzési Fórum szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Közbeszerzési Fórum –nak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Közbeszerzési Fórum részére biztosítani.

A Felhasználó adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adatok elküldése előtt lehetősége van a Felhasználónak az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztráció visszaigazolása és az aktiválási üzenet megküldése saját (privát) e-mail címedre küldött üzenetben történik, ezért a Felhasználó valós e-mail címedet köteles megadni. Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhet a Közbeszerzési Fórum.

Titoktartás, adatvédelem

A Közbeszerzési Fórum kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Közbeszerzési Fórum és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Közbeszerzési Fórum vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy titokban tartja és – a  jelen ÁSZ-ben  szándékolt célokat  kivéve – nem  használsz  fel  semmilyen,  a  Szolgáltatásra  vonatkozó információt, amelynek birtokába jut, vagy amelyeket megtud – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

A Közbeszerzési Fórum köteles a Felhasználó által a Közbeszerzési Fórum rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Közbeszerzési Fórum a Felhasználó által a Közbeszerzési Fórum Weboldalon rögzített adatokat legfeljebb 90 napig tárolja.

Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Szerződés megszűnésének esetei

A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése a bejelentkezést követően a Profil menüpontban kezdeményezhető, a Profil törlésének kezdeményezésével. Ezen esetben a Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel a Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni a Közbeszerzési Fórum üzemeltetőjétől sem részben, sem egészben a regisztráció törlésére tekintettel.

A Közbeszerzési Fórum azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és a Felhasználó regisztrációját törölheti az alábbi esetekben:

 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Közbeszerzési Fórum – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Közbeszerzési Fórum jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Közbeszerzési Fórum részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha Felhasználó a Közbeszerzési Fórum -ot egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott saját (privát) email címre küldött e-mailben – történhet.

A Regisztrációs szolgáltatás biztosítására tekintettel – a jogszabályban rögzített elállási jog esetét kivéve – a Felhasználó nem jogosult a regisztrációs díjat visszakövetelni a Közbeszerzési Fórum üzemeltetőjétől sem részben, sem egészben a regisztráció törlésére tekintettel.

Amennyiben a Tag kéri, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Tag köteles megtéríteni a Közbeszerzési Fórum számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Regisztrációs űrlap elküldését követően Felhasználóként 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha ez idő alatt a regisztrációs kérelem aktivizálódásra kerül, úgy ebben az esetben azonban a Felhasználó köteles megtéríteni a Közbeszerzési Fórum számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített

szolgáltatásért járó összeget. A díj visszatérítésével kapcsolatos banki utalás költségei a Felhasználót terhelik. Az elállási/felmondási határidő az aktiválást tartalmazó e-mail kiküldésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Az elállási/felmondási  szándékot  tartalmazó  egyértelmű nyilatkozatot a Felhasználó  köteles  eljuttatni  a Közbeszerzési Fórum részére (postán,  és/vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:

Név: Közbeszerzési Fórum Bt.

Cím: 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.

E-mail: info(kukac)kozbeszerzésiforum.hu

Panaszok kezelése

A Felhasználó a Közbeszerzési Fórummal, a Közbeszerzési Fórum tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:

Postai úton: Közbeszerzési Fórum Bt., 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.

Elektronikus levél útján: info(kukac)kozbeszerzesiforum.hu

Panasz tehető továbbá a weboldalon elérhető a Kapcsolat menüpontban elhelyezett űrlap kitöltésével és elküldésével, mely üzenetet az Üzemeltető fogad.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül kivizsgálja, és megválaszolja a panaszt.

Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival Közbeszerzési Fórum -ot az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: email: info(kukac)kozbeszerzesiforum.hu

Közbeszerzési Fórum -nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek békéltető testülethez (Pest Megyei Békéltető Testület) vagy bírósághoz fordulhatnak. Az érintett felek a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Bejegyzés folyamatban

Budaörs, 2016. április 15.